Vedtægter2019-12-10T09:16:06+01:00

Vedtægter for Trelleborg Golfklub, Slagelse

Vedtægter for Trelleborg Golfklub Slagelse – læs i PDF fil her – Revideret vedtægter TGS

§ 1
• Klubbens navn er Trelleborg Golfklub Slagelse, og dens hjemsted er i Slagelse Kommune. Klubben er stiftet 12. september 2002.
• Det er klubbens formål at skabe gode muligheder, for at medlemmerne kan dyrke golf og medudgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten. Klubben skal etablere og drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

§ 2
• Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

§ 3
• Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen og iøvrigt anvende banens faciliteter. Kun personer kan optages som medlem.
• Indmeldelse sker skriftligt til klubben. Bestyrelsen kan periodevis begrænse tilgangen af aktive
medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.
• Som udgangspunkt er Trelleborg Golfklub – Slagelse åben for alle, men af kapacitetshensyn føres to ventelister efter objektive kriterier, idet ansøgere, hvis ægtefælle/samlever, forældre eller barn i forvejen er aktivt medlem føres på særskilt venteliste, der har forrang for øvrige ansøgere.

§ 4
• Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, for følgende medlemskategorier:
o Juniorer (til og med det kalenderår, man fylder 21 år).
o Ung senior (til og med det kalenderår, man fylder 29 år).
o Seniorer (fra og med det kalenderår, man fylder 30 år).
o 9 – huls (betaler greenfee ved spil på 18 huls bane).
o Flexmedlem (kun DGU medlemskab)
o Sommerhus* (gæler for ejere, lejere og gæster for spil på 9 – hulsbane)
o Lang distance
o Passive
o Hverdags**
* Bopælsadresse for ejere skal være >40km fra TGS hvis ejer selv benytter medlemskab.
** Gælder kun medlemsskaber oprettet inden 20.11.2019
Betingelserne, herunder indskud og kontingenter, for flexmedlemskaber fastsættes af bestyrelsen.
• Betingelserne, herunder indskud og kontingenter, for flexmedlemskaber kan fastsættes af
bestyrelsen.
• Ved optagelse i klubben betaler såvel aktive som passive medlemmer et indskud, hvis størrelse
fastsættes af generalforsamlingen. De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges
tilbagebetalt ved ophør af medlemskabet.
• Langdistancemedlemmer og juniorer betaler ikke indskud. Ved overgang fra junior til
ungseniorer betales halvdelen af det til enhver tid gældende indskud. Dette forudsætter dog, at
man har været juniormedlem uafbrudt i et år før overgangen.
• Medlemskabet er bindende for kalenderåret og udmeldelse eller overgang til anden
medlemskategori er omkostningsfri og skal meddeles klubben skriftligt inden den 30. november,
gældende for det følgende kalenderår. Efter denne dato kan udmeldelse og overgang til anden
medlemskategori kun ske mod et af bestyrelsen fastsat gebyr. I særlige tilfælde kan bestyrelsen
dispensere fra ovenstående regler.
• Indskud og kontingenter opkræves ved klubbens foranstaltning.
• Bestyrelsen bemyndiges til af generalforsamlingen at regulere indskud og kontingenter i
nedadgående retning.

§ 5
• Kontingent- og indskudsrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre
bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan
først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.
• Ved udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori efter den 30. november ydes ingen
refusion af kontingent.
• Ved overgang til ”dyrere” medlemskategori efter 30. november betales differencen mellem
nuværende og ny kategori for den resterende del af kalenderåret i henhold til gældende prisliste
for nye medlemmer, der indtræder i løbet af kalenderåret.

§ 6
• Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
• Ordinær generalforsamling afholdes i Slagelse Kommune hvert år inden udgangen af november
måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside og ved opslag
i klubhuset med angivelse af dagsorden.
• Generalforsamlingen ledes af en af dirigent, der vælges af generalforsamlingen blandt personer
uden for bestyrelsen.
• Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som i følge dansk lov er personligt myndige, med
hver en stemme.
• Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
• Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
• Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
• Såfremt mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal der afholdes skriftlig
afstemning.
• Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer skal der i tilfælde af kampvalg
anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige
ledige poster på en gang(kategori nævnes på stemmeseddel). Hvert stemmeberettiget medlem
kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver
kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, hvis der stadigt er ubesatte poster.
• Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
• Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
• Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 7
• Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budgetforslag og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppelanter
9. Valg af revisor (enten godkendt revisor eller klub revisor)
10. Valg af revisorsuppleant. (vælges kun hvis klubben ikke har valgt godkendt revisor)
11. Eventuelt.
• Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
• Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal gengives i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 8
• Bestyrelsen består af 7 medlemmer, dertil 2 suppelanter
o Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 3 afgår i lige årstal og 4 i ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.
o Suppelanter vælges for 1 år
• I tilfælde af vakance i årets løb indtræder en suppleant, som fungerer indtil næste generalforsamling.

§ 9
• Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og mødefrekvens.
• Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede.
• Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Over bestyrelsens forhandlinger føresen protokol.

§ 10
• Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.
• Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, kaldet forretningsudvalget(FU).
• Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
• Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.
• For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 11
• Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, for eksempel et baneudvalg, et turneringsudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg og et informations- og PR-udvalg.
• Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.
• Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

§ 12
• Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
• Det reviderede regnskab og budgetforslaget for det følgende år bekendtgøres sammen med den endelige dagsorden til den ordinære generalforsamling.

§ 13
• Klubben respekterer de af Dansk Golf Union (DGU) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) fastlagte betingelser for medlemskab.
• Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.
• For golfspillet i klubben gælder de regler, der er fastsat af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, og de lokale regler, der er fastsat af bestyrelsen med DGU’s godkendelse.
• Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGU’s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.
• Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.
• Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for DGU’s Amatør- og Ordensudvalg.

§ 14
• Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
• Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.
• I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.
• Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder forenings- og ungdomsarbejde i Slagelse Kommune.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 12. september 2002. Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 8. november 2005, den 20. november 2007, den 26. november 2008, den 24. november 2009, 23. november 2010 og den 20.november 2019